Vertrouwelijkheid en Arbeidsinspectie

PSAttent valt onder de werking van het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat medische gegevens zijn afgeschermd van de werkgever en derden. Al onze processen zijn hierop afgestemd.

Daarnaast voldoet onze organisatie aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de Arbowet is verankerd dat werkgevers een actief beleid dienen te voeren omtrent PSA. De Inspectie SZW meent dat het PSA beleid inzake werkdruk, agressie en geweld regelmatig dient te worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Ook ten aanzien van de nazorg blijkt veel behoefte dit aan te scherpen. Onze aanpak voorziet in beide, hetgeen door de Inspectie SZW is bevestigd.